bgdeen

Шанс за младежи в риск „Млад шанс“

mlad shans

Номер на проекта: BG051РO001-7.07-0240-С001

Бенефициент: ДП „Българо –германски център за професионално обучение”

Продължителност: 7 май 2013 г. – 31 декември 2014 г.

Цел на проекта: повишаване на социалните и методически компетентности на преподавателите в клоновете на ДП „БГЦПО“ за работа с младежи в риск и развитие на техните персонални качества, при прилагане на иновативни практики, заимствани от партньори от Германия и Австрия. На база австрийския и германски модел ще бъде разработен  модел за работа с младежите в риск.

Неговите резултати ще създадат условия за подобряване на конкурентоспособността и повишаване пригодността за заетост на младежите от рисковите групи на пазара на труда, посредством мерки, отговарящи на техните специфични потребности от обучение и мотивация за активно поведение на пазара на труда.

Специфични цели: Систематизиране на конкретните потребности на преподавателите, проучване на опита на обучаващи организации в Австрия и Германия, разработване на Модел за подготовка на младежи в риск за пълноценно включване в професионално обучение, учебен план и програма за обучение на мултипликатори и преподаватели. Ще бъде разработено Ръководство за преподаватели и обучение на мултипликатори и преподаватели. Разработените документи ще бъдат тествани, чрез социален експеримент с безработни младежи в риск. Опитът придобит в проекта ще бъде разпространен сред колеги от други обучаващи институции.

Целева група: Обучаващи в клоновете на ДП „БГЦПО“, които провеждат професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, от групите в неравностойно положение на пазара на труда, предимно младежи до 29 години.

Партньори по проекта: 

  • Internationaler Bund, Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. Интернационалер бунд (Международен съюз), IB
  •  Berufsförderungsinstitut Oberöstereich (Институт за насърчаване на професионалното обучение Горна Австрия)project-chance-dp-bgcpo