bgdeen

Повишаване на конкурентноспособността чрез професионално и мотивационно обучение „ПРО-МОТИВ“

UntitledНомер на проекта: ESF-110-09-12001

Бенефициент: ДП “Българо-германски център за професионално обучение”

Продължителност: 1 юли 2013 — 28 февруари 2014

Цел на проекта: Подобряване на конкуренто­способността и повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от рисковите гру­пи на пазара на труда посредством реали­зи­­ра­нето на комплекс от мерки, отговарящи на тех­ните специфични потребности и изиск­ванията на работодателите: обучения за при­до­би­ване на знания и умения по профе­сии и спе­­циалнос­ти, на ключови компетентнос­ти и мотивация за активно поведение на пазара на труда.

Целева група на проекта:

  • безработни лица, регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда”;
  • лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
  • лица, навършили 16 години.

В рамките на проекта ДП БГЦПО клон Стара Загора провежда професионално обучение за придобиване на първа степен на професио­нал­на квалификация по специалностите:

  • Текстообработване
  • Заваряване
  • Касиерстраница2_13

и провеждане на обучение по ключови ком­пе­тент­ности:

  • Обществени и граж­дански компетентности
  • Инициатив­ност и предприемачество

Последен етап от обучението на лицата е мотивационно обучение.